Viết blog sử dụng markdown, pelican, github pages

written by htl

setup.py develop

written by HVN

các sử dụng setup.py khi phát triển thư viện

Một ví dụ đơn giản giải thích hàm đệ quy

written by HVN

làm sao để in ra từ 1 đến 10 bằng hàm đệ quy?

Memoization là gì? LRU cache là gì?

written by HVN

Giới thiệu kỹ thuật memoization, caching và ứng dụng trong Python

Check PEP8 trong Jupyter Notebook

written by htl

Kiểm tra pep8 luôn trong jupyter notebook

Cài đặt, sử dụng Jupyter Notebook

written by htl on 2016-06-06

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng jupyter notebook phục vụ giảng dạy, nghiên cứu