Thử làm một "lập trình viên Odoo"

written by HVN on 2017-08-27

Odoo là gì

Ố đù tự mô tả về mình trên GitHub:

Odoo is a suite of web based open source business apps. The main Odoo Apps include an Open Source CRM, Website Builder, eCommerce, Warehouse Management, Project Management, Billing & Accounting, Point of Sale, Human Resources, Marketing, Manufacturing, Purchase Management, ... Odoo Apps can be used as stand-alone applications, but they also integrate seamlessly so you get a full-featured Open Source ERP when you install several Apps.

Nó là một bộ các web app phục vụ các công việc trong kinh doanh như quản lý quan hệ khách hàng, quản lý dự án, tính tiền/kế toán, tuyển dụng... đầy đủ đến mức nó là một giải pháp "ERP" cho doanh nghiệp. Odoo là tên mới từ bản 8.0 (giờ đang là 10.0) của phần mềm OpenERP.

Đó là nhìn từ phía người dùng. Còn về phía lập trình viên, Odoo là gì?

Kiến trúc

Odoo sử dụng kiến trúc server - client.

Mỗi chương trình (webapp), được đóng thành 1 python module (thư mục với file __init__.py), và nằm trong thư mục addons https://github.com/odoo/odoo/tree/10.0/addons

Vài phút làm lập trình viên Odoo

Lấy code về

$ git clone https://github.com/odoo/odoo.git
Cloning into 'odoo'...
remote: Counting objects: 1999445, done.
remote: Compressing objects: 100% (546/546), done.
Receiving objects: 84% (1679534/1999445), 1.47 GiB | 1.33 MiB/s
Receiving objects: 84% (1691261/1999445), 1.47 GiB | 1.27 MiB/s
remote: Total 1999445 (delta 208), reused 258 (delta 105), pack-reused 1998777
Receiving objects: 100% (1999445/1999445), 1.67 GiB | 2.29 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1660073/1660073), done.
Checking connectivity... done.
Checking out files: 100% (21097/21097), done.

Yeah, 1.67 GB

Nếu tải sourcecode bằng file zip (không có git)

$ du -h 10.0.zip
121M  10.0.zip

Giải nén file zip rồi cài.

Code Odoo không tuân theo chuẩn PEP8 nhưng khá sạch sẽ và dễ đọc. Tài liệu cho developer đầy đủ, dễ xem. http://www.odoo.com/documentation/10.0/index.html

Đứng ở góc độ của lập trình viên, việc phát triển một "module/addon" cho Odoo không có gì quá khác biệt hay cao siêu so với viết một web app bằng bất cứ framework nào (Django, Flask...), ngoài chuyện clone 1.6GB git repo.

Cài đặt và chạy thử

Code Python cài từ source có một số thư viện yêu cầu lập trình viên phải cài thêm các thư viện C (bằng apt trên Ubuntu):

 • Yêu cầu chung: python-dev
 • lxml: libxml2-dev libxslt1-dev
 • python-ldap: libsasl2-dev libldap2-dev libssl-dev
 • psycopg2: libpq-dev

Phải cài npm để cài less, xem chi tiết tại https://www.odoo.com/documentation/10.0/setup/install.html#setup-install-source

Tạo virtualenv Python2 (Odoo hỗ trợ Python 2.7+, ko hỗ trợ 3), cài các requirements:

$ pip install -r requirements.txt
...

Successfully installed Babel-2.3.4 Jinja2-2.8 Mako-1.0.4 MarkupSafe-0.23 Pillow-3.4.1 PyYAML-3.12 Python-Chart-1.39 Werkzeug-0.11.11 XlsxWriter-0.9.3 beautifulsoup4-4.6.0 decorator-4.0.10 docutils-0.12 ebaysdk-2.1.4 feedparser-5.2.1 funcsigs-1.0.2 gevent-1.1.2 greenlet-0.4.10 jcconv-0.2.3 lxml-3.5.0 mock-2.0.0 ofxparse-0.16 passlib-1.6.5 pbr-3.1.1 psutil-4.3.1 psycogreen-1.0 psycopg2-2.7.1 pyPdf-1.13 pydot-1.2.3 pyparsing-2.1.10 pyserial-3.1.1 python-dateutil-2.5.3 python-ldap-2.4.27 python-openid-2.2.5 python-stdnum-1.6 pytz-2016.7 pyusb-1.0.0 qrcode-5.3 reportlab-3.3.0 requests-2.11.1 six-1.10.0 suds-jurko-0.6 vatnumber-1.2 vobject-0.9.3 xlrd-1.0.0 xlwt-1.1.2

Mặc dù dùng qweb template engine, Odoo vẫn có vài chỗ dùng jinja2 hay Mako template engine:

[2] although it uses a few others, either for historical reasons or because they remain better fits for the use case. Odoo 9.0 still depends on Jinja and Mako.

Sau khi cài Odoo

Giao diện quản lý dự án Odoo project management

Cảm nhận chung là Odoo vẫn chậm như thời OpenERP, khá ngốn RAM, 180MB cho process Python chạy Odoo, chưa làm gì cả + một đống process chạy postgres.

# ps xau | grep odo[o]
root   26287 0.0 0.0 54104 3640 pts/1  S  11:27  0:00 su odoo
odoo   26288 0.0 0.0 24468 5524 pts/1  S  11:27  0:00 bash
odoo   26766 2.3 2.2 2387728 180068 pts/1 Sl+ 11:32  2:16 python ./odoo-bin
postgres 26779 0.0 0.1 303684 12532 ?    Ss  11:33  0:00 postgres: odoo postgres [local] idle
postgres 26796 0.2 0.6 316460 56828 ?    Ss  11:33  0:15 postgres: odoo db1 [local] idle
postgres 26813 0.0 0.5 306484 41576 ?    Ss  11:34  0:00 postgres: odoo db1 [local] idle
postgres 26823 0.0 0.5 307428 45272 ?    Ss  11:34  0:00 postgres: odoo db1 [local] idle
postgres 26836 0.6 0.9 323972 73628 ?    Ss  11:34  0:37 postgres: odoo db1 [local] idle
postgres 26841 0.0 0.5 306992 42800 ?    Ss  11:34  0:00 postgres: odoo db1 [local] idle
postgres 26847 0.0 0.5 307052 41240 ?    Ss  11:34  0:00 postgres: odoo db1 [local] idle
postgres 26848 0.0 0.5 306232 41784 ?    Ss  11:34  0:00 postgres: odoo db1 [local] idle
postgres 26849 0.0 0.5 306536 41104 ?    Ss  11:34  0:00 postgres: odoo db1 [local] idle
postgres 26850 0.0 0.5 306976 43236 ?    Ss  11:34  0:00 postgres: odoo db1 [local] idle
postgres 26851 0.0 0.5 306528 44344 ?    Ss  11:34  0:00 postgres: odoo db1 [local] idle
postgres 26852 0.0 0.5 306272 41192 ?    Ss  11:34  0:00 postgres: odoo db1 [local] idle
postgres 26853 0.0 0.4 306608 39024 ?    Ss  11:34  0:00 postgres: odoo db1 [local] idle

Làm lập trình viên Odoo

Khi vận hành trang tổng hợp việc Python của PyMi, những tin tuyển lập trình viên Odoo hiện lên hàng ngày, lặp đi lặp lại, với mức lương phổ biến trong khoảng 6-10 triệu.

Các nhà tuyển dụng thì lại bắt buộc lập trình viên phải có sẵn kinh nghiệm với Odoo... NOOOOOO!

Chẳng có lập trình viên web Python nào đầu tư vào 1 framework không dùng ở đâu ngoài để phát triển chính Odoo module/addon, họ học Django, Flask. Một lập trình viên Django hay Flask có thể viết Odoo webapp chỉ sau vài tiếng chuyển đổi những kiến thức tương tự sang những thư viện của Odoo framework.

Tại sao anh đòi hỏi thứ không ai có, mà lại trả lương thấp?