Check PEP8 trong Jupyter Notebook

written by htl

Jupyter notebook hỗ trợ rất nhiều chức năng mà bạn có thể tận dụng làm 1 editor, trong đó có show line number (bấm lnormal mode) và syntax highlighting. Tuy nhiên, trường hợp bạn muốn check PEP8 thì jupyter notebook mặc định không hỗ trợ.

Lúc này bạn có thể cài extension của jupyter notebook là pep8_magic để check pep8 ngay trong từng cell.

1. Cài extension:

%install_ext https://raw.githubusercontent.com/SiggyF/notebooks/master/pep8_magic.py

2. Load extension trước khi sử dụng:

%load_ext pep8_magic

3. Sử dụng:

%%pep8
# code dưới này