setup.py develop

written by HVN

Một Python library / application đúng chuẩn sẽ phải có 1 file setup.py trong thư mục gốc. Tài liệu chi tiết về việc viết/dùng file này để cài đặt và upload lên PYPI như thế nào xem thêm ở đây.

Khi phát triển một python package, developer sẽ muốn "setup" nó ở chế độ "development" thay vì chế độ "production". Chế độ development giúp cho mọi thay đổi của developer lập tức có tác dụng, chứ không phải ngồi gõ lại

python setup.py install

sau mỗi lần sửa code.

Để cài đặt 1 project ở chế độ development, chạy lệnh:

python setup.py develop

Ví dụ:

$ python setup.py develop
running develop
running egg_info
creating phg.egg-info
writing phg.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to phg.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to phg.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'phg.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'phg.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'phg.egg-info/SOURCES.txt'
running build_ext
Creating /Users/hvn/dream/lib/python2.7/site-packages/phg.egg-link (link to .)
Removing phg 1.0.2 from easy-install.pth file
Adding phg 1.0.4 to easy-install.pth file
Installing phg script to /Users/hvn/dream/bin

Installed /Users/hvn/me/phg
Processing dependencies for phg==1.0.4
Finished processing dependencies for phg==1.0.4

Theo help, lệnh này sẽ:

$ python setup.py --help-commands | grep devel
  develop           install package in 'development mode'

Về mặt bản chất, nó không "cài đặt" hay copy một file nào cả, nó chỉ tạo file PACKAGE_NAME.egg-link trong site-packages, file này symlink đến source code của package hiện tại. Đồng thời nó update file easy-install.pth trong thư mục site-packages của virtualenv hiện tại (trong bài này env tên là dream)

$ cat /Users/hvn/dream/lib/python2.7/site-packages/easy-install.pth
import sys; sys.__plen = len(sys.path)
/Users/hvn/me/phg
import sys; new = sys.path[sys.__plen:]; del sys.path[sys.__plen:]; p = getattr(sys, '__egginsert', 0); sys.path[p:p] = new; sys.__egginsert = p + len(new)

Mở python lên để xem path mà python sẽ tìm file khi import

$ python
Python 2.7.10 (default, Oct 23 2015, 19:19:21)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 7.0.0 (clang-700.0.59.5)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import sys
>>> print sys.path
['',  '/Users/hvn/me/phg', '/Users/hvn/dream/lib/python27.zip', '/Users/hvn/dream/lib/python2.7', ..., '/Users/hvn/dream/lib/python2.7/site-packages']

CHÚ Ý: khi chạy file setup.py, phải chạy ở cùng thư mục chứa setup.py, nếu không thư mục hiện tại khi gõ câu lệnh sẽ bị nhét vào import path chứ không phải thư mục chứa package cần cài đặt (vì setup.py develop sẽ symlink đến thư mục hiện tại .).

Để gỡ package đã setup ở chế độ development, dùng lệnh:

$ python setup.py develop --uninstall
running develop
Removing /Users/hvn/dream/lib/python2.7/site-packages/phg.egg-link (link to .)
Removing phg 1.0.4 from easy-install.pth file
Note: you must uninstall or replace scripts manually!

Bài viết sử dụng:

$ python2 -c 'import sys, setuptools.version as v; print sys.version; print "setuptools:", v.__version__'
2.7.10 (default, Oct 23 2015, 19:19:21)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 7.0.0 (clang-700.0.59.5)]
setuptools: 24.0.3

Tham khảo: