Viết blog sử dụng markdown, pelican, github pages

written by htl

setup.py develop

written by HVN

các sử dụng setup.py khi phát triển thư viện

Một ví dụ đơn giản giải thích hàm đệ quy

written by HVN

làm sao để in ra từ 1 đến 10 bằng hàm đệ quy?

Memoization là gì? LRU cache là gì?

written by HVN

Giới thiệu kỹ thuật memoization, caching và ứng dụng trong Python

Check PEP8 trong Jupyter Notebook

written by htl

Kiểm tra pep8 luôn trong jupyter notebook

Cài đặt, sử dụng Jupyter Notebook

written by htl on 2016-06-06

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng jupyter notebook phục vụ giảng dạy, nghiên cứu

Giải mã bí ẩn phép toán +=

written by HVN on 2016-10-09

a += b có thực sự là a = a + b? chuyện gì xảy ra khi a + b?

Vì sao 0.1 + 0.1 + 0.1 không bằng 0.3?

written by HVN on 2016-12-29

Tại sao không được so sánh 2 số kiểu float? float thì có gì sai?